Com evitar un mal ús de les IA

Si voleu evitar que els estudiants facin un ús equivocat d'aquesta tecnologia, us proposem un seguit de metodologies que limitaran que es pugui "copiar i empegar" una resposta directament a les tasques que proposeu.

 • Incrementar la comunicació perquè el professorat conegui el grau d’implicació dels estudiants durant el procés d’aprenentatge:
  Establir canals de comunicació entre els docents i els estudiants per comprendre millor la seva implicació en el procés d'aprenentatge. Aquesta comunicació pot incloure reunions virtuals, fòrums de discussió i la necessitat d’una retroalimentació regular per millorar l'experiència educativa.

 • Fer anar els portafolis per promocionar la reflexió durant el procés d’aprenentatge:
  Utilitzar portafolis com a eines d'avaluació ja que permeten veure el procés d’elaboració i reflexió seguit pels estudiants. Això proporciona al professorat una visió més àmplia de com els estudiants aborden i assimilen els continguts.

 • Promoure els treballs col·laboratius que generin debat entre les persones que hi participin:
  Introduir projectes col·laboratius que requereixin debat i intercanvi d'idees entre els estudiants. Aquest enfocament fomenta la comprensió mútua i la construcció de coneixement a través de la discussió activa.
 • Implicar l’estudiant en l’avaluació mitjançant processos de coavaluació:
  Introduir mètodes de coavaluació que permetin als estudiants participar activament en el procés d'avaluació dels seus companys. Aquest enfocament fomenta la responsabilitat compartida i estimula la crítica constructiva, desenvolupant així habilitats d'avaluació i comunicació.

 • Emprar les funcions d’aleatorització i gestió dels temps, que permeten algunes eines dels campus virtuals:
  Aprofitar les funcionalitats del campus virtual de la UdL per crear preguntes aleatòries i establir límits temporals.

 • Organitzar la docència presencial en grups reduïts:
  Malauradament no sempre és possible. Però, si pogués ser viable, podria fomentar les habilitats socials. La interacció cara a cara facilita una retroalimentació immediata i possibilita un ambient d’aprenentatge més enriquidor. Un exemple seria desenvolupar activitats pràctiques que comportin la discussió en grup.

 • Gamificar els continguts per oferir una alternativa més atractiva i més difícil de ser gestionada per part d’una IA:
  Implementar elements de gamificació per augmentar l'enginy i l'interès dels estudiants en els continguts. Aquest enfocament proporciona una alternativa atractiva que dificulta la replicació automatitzada per part d'una IA en un entorn personalitzat.