Oportunitats i desafiaments de ChatGPT a l'educació

Descarregar Pdf

Us enllacem un article interessant sobre com pot afectar a la docència el nou panorama d'IAs que es presenta en un futur imminent.

Tot i les crítiques i prohibicions en algunes comunitats, s'afirma que aquests models són un avanç important en la intel·ligència artificial. Es destaca com aquests models poden millorar el compromís dels estudiants, personalitzar l'aprenentatge i crear contingut educatiu.

No obstant això, es reconeixen reptes com la necessitat de desenvolupar competències per entendre els models, així com la seva limitació i fragilitat inesperada. S'argumenta que una estratègia clara i un enfocament pedagògic amb èmfasi en el pensament crític són necessaris per integrar aquests models a l'educació.

També es destaquen reptes com el possible biaix en les sortides dels models i la necessitat de supervisió humana contínua, i es conclou amb recomanacions per a un ús responsable i ètic d'aquests models en l'educació.

ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education